Αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού σε ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Αρριανών

 

Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Αρριανών Ριτβάν Αμέτ και ο νόμιμος εκπρόσωπος τηςεταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.” κ. Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ”. Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης φωτισμού στο δίκτυοτου Δήμου το οποίο έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων,με νέα υψηλής τεχνολογίας “έξυπνα” φωτιστικά & λαμπτήρες τύπου LED.

Η τόσο σημαντική για τον δήμο και τους δημότες επένδυση, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 3.579 φωτιστικών σημείων με τηνεγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 3.579 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led,συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο.

Τα “έξυπνα” φωτιστικά τύπουLED φέρουν προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ τους για μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ύστερα από την έκπτωση του Αναδόχου διαμορφώθηκε στα 993.679,50 Ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι ηδημοτική αρχή προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της με ένα αναπτυξιακόέργο υποδομής το οποίο θα απολαμβάνουν για τις επόμενες δεκαετίες οι συμπολίτες μας. Αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικάτο φωτιστικό δίκτυο του Δήμου σε όλη την γεωγραφική του έκταση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα τηςασφάλειας των δημοτών. Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού σε πλήρη εναρμόνιση με ταευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (ΜείωσηΕκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω του 60%. Η συγκεκριμένη επένδυση δίνει στονΔήμο την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκησηπεριβαλλοντικών πολιτικών.”

Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου, στην αναβάθμιση τηςλειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικούφωτισμού. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών (καθώς και των επιχειρήσεων) είναι ένας από τους σημαντικότερουςστόχους της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για τον εκσυγχρονισμό του των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Διοίκηση του Δήμου, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συμφέρον των δημοτών, προχώρησε στην υλοποίηση της επένδυσηςαντικατάστασης φωτισμού, εφαρμόζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με μόχλευση του κόστους υλοποίησης της Προμήθειας- Εγκατάστασης και 10ετους εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού από τον ιδιωτικό τομέα (πλήρηχρηματοδότηση της επένδυσης από τον Ανάδοχο). Με την 338/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Δήμο Αρριανών,εγκρίθηκε η υλοποίηση της αυτοχρηματοδοτούμενης επένδυσης Προμήθειας αντικατάστασης/αναβάθμισης του παλαιούφωτιστικού εξοπλισμού, με αποπληρωμή της Αναδόχου εταιρίας σε χρονικό διάστημα 9ετίας από το ενεργειακό όφελος καιτον μηδενισμό του κόστους συντήρησης που προκύπτει υπέρ του Δήμου. Επιπλέον στην διάρκεια της 10ετούς εγγυημένηςλειτουργίας θα παραμείνει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος (πλέον του 50% της συνολικής αξίας της επένδυσης) στο ταμείοτου Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!