ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την  Παρασκευή 27-08-2021  και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00στηνΈκτακτηΣυνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:

·         το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,

·         τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,

·         τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-08-2021 (ΦΕΚ 3899/21-08-2021, τ.Β΄).

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Παρασκευή  27-08-2021 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00, στοemail:dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

1.Έγκριση Τροποποιητικής Σύμβασης «Επαναπροσδιορισμός του Ελαχίστου Αναλογικού Μισθώματος που προβλέπεται στην με αριθμό 9.812/18.04.2013 Σύμβαση Μίσθωσης του Δικαιώματος Διαχείρισης του Βεβαιωμένου (νυν Τμήμα του Τοπικού ενδιαφέροντος) γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αρίστηνου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

   Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, διότι,ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλείται να προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει την τροποποιημένη σχετική σύμβαση μίσθωσης.

Σημειώνεται ότι:

·         Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!