Δ. Χαρίτου: Η κυβέρνηση διαιωνίζει τα προβλήματα των πολιτών με τους δασικούς χάρτες και σύντομα θα οδηγηθούμε σε νέο αδιέξοδο

 


Με ερώτησή μου στη Βουλή είχα ζητήσει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αν θα διορθωθούν τα πρόδηλα σφάλματα των δασικών χαρτών της ΠΕ Ροδόπης, εάν θα εξαιρεθούν από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και κυρίως εάν θα αναρτηθούν εκ νέου διορθωμένοι δασικοί χάρτες. Ενώ ταυτόχρονα είχα ζητήσει να υπάρξει παράταση του χρόνου κατάθεσης αντιρρήσεων καθώς και να μην επιβαρυνθούν με το κόστος αντιρρήσεων οι πολίτες.

Στην απάντησή του ο υπουργός η οποία αναρτήθηκε και μας κοινοποιήθηκε στις 24/05/2021, μας γνωστοποιεί ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων προς την κύρωση των δασικών χαρτών. Μεταξύ αυτών  θα είναι και αυτά που αφορούν στους δασωµένους αγρούς και στο πρόβληµα των εκχερσωµένων πρώην δασικών εκτάσεων, προβλήματα που αφορούν στην περιοχή μας. Μας ενημερώνει ότι η αίτηση για τα πρόδηλα σφάλματα θα είναι ατελώς, ενώ η απόρριψή της θα την μετατρέπει αυτόματα σε αντίρρηση με οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Ενώ γνωστοποίησε ότι θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση που θα παρατείνει για 6 μήνες την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών καθώς και τη μείωση του τέλους αντιρρήσεων κατά 50% που ανακοινώθηκε με Υπουργική Απόφαση.

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή στις 21/05/21 όμως δεν απαντά ουσιαστικά στα ζητήματα που θέσαμε και είναι βέβαιο ότι θα διαιωνίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τους δασικούς χάρτες και σύντομα θα οδηγηθούμε εκ νέου σε αδιέξοδο. Νομοθετική ρύθμιση που δεν προβλέπει την εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών μετά τις διορθώσεις που θα γίνουν από την πλευρά του Δημοσίου. Ενώ εύλογα είναι τα ερωτήματα:  Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες για τις αλλαγές στους δασικούς χάρτες μετά από τις διορθώσεις του Δημοσίου; Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης εάν έχει ενσωματωθεί νόμιμη πράξη του Δημοσίου που τον αφορά ή εάν έχει αναγνωριστεί πρόδηλο σφάλμα  και έχει γίνει  νέος χαρακτηρισμός στην ιδιοκτησία του;  Ενώ στην εξάμηνη παράταση που ψηφίστηκε προβλέπεται ότι οι διορθώσεις από την πλευρά  του Δημοσίου θα γίνουν σε 4 μήνες ενώ οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αντιρρήσεις τους 2 τελευταίους μήνες. Γεγονός που περιορίζει ασφυκτικά τον χρόνο υποβολής αντιρρήσεων εάν λάβει κανείς υπόψη ότι με την προηγούμενη ρύθμιση οι πολίτες είχαν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3,5 μηνών.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση» 

ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ. 5748/7-4-2021 Ερώτηση 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόµενους Βουλευτές, σας γνωστοποιούµε ότι οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα κορυφαίο εργαλείο για την προστασία του δασικού πλούτου της Χώρας, η οποία αποτελεί συνταγµατική επιταγή, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται µεθοδικά, ώστε να ολοκληρωθεί το πολύ σηµαντικό έργο της υλοποίησης των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια, χωρίς να θιγούν τα νόµιµα δικαιώµατα των ιδιοκτητών γης και των αγροτών. Ήδη το ΥΠΕΝ έχει προχωρήσει σε µία σειρά από θεσµικές παρεµβάσεις (ν. 4685/2020) και έχει συστήσει οµάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από έγκριτους επιστήµονες και η οποία θα εισηγείται τρόπους αντιµετώπισης, εντός του πλαισίου που ορίζεται από το Σύνταγµα και τους Νόµους του Κράτους, για όλα τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην πορεία προς την κύρωση των δασικών χαρτών.

 Ζητήµατα, όπως η διαδικασία επιτάχυνσης των ενεργειών για απόδοση χαρακτήρα, όσον αφορά στους δασωµένους αγρούς, και το πρόβληµα των εκχερσωµένων πρώην δασικών εκτάσεων, οι οποίες καλλιεργούνται επί δεκαετίες, εξετάζονται από την οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί. Σηµειώνουµε ότι πολλά από αυτά τα προβλήµατα χρονίζουν επί δεκαετίες και οι δασικοί χάρτες αποτελούν την αφορµή για την επίλυσή τους, προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ζωής της Χώρας. 

Όσον αφορά στο δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων, για τους χάρτες οι οποίοι έχουν κυρωθεί, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης πρόδηλου σφάλµατος χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση του πολίτη. Σε περίπτωση απόρριψης του πρόδηλου σφάλµατος, το οποίο ο πολίτης ατελώς έχει φέρει στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, αυτοµάτως αυτή η αίτηση του πρόδηλου σφάλµατος µετατρέπεται σε αντίρρηση και, αν δικαιωθεί (όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις), επιστρέφεται το τέλος. Αναφορικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει σε µία σειρά από θεσµικές παρεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων. 

Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άµεσα νοµοθετική ρύθµιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες παρεµβάσεις για την επίλυση των σφαλµάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισµού της γης. Μεταξύ αυτών, είναι η οριζόντια παράταση έξι µηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχοµένου των δασικών χαρτών και η µείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%. Επισηµαίνεται ότι πάνω από τριακόσιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα χρηµατοδοτηθούν σε έναν βαθµό από αυτό το ανταποδοτικό τέλος. Η παράταση δίνεται λαµβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας, αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του θεµατικού περιεχοµένου των δασικών χαρτών χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες. 

Τονίζουµε επίσης ότι αν το ΥΠΕΝ δεν προχωρούσε στις απαραίτητες θεσµικές παρεµβάσεις, καθώς από το 2017 είχαν συσσωρευθεί πάνω από 174.000 αντιρρήσεις µόνο επί του 52% των αναρτηµένων δασικών χαρτών, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τον ρυθµό εξέτασης τους (12.000 περίπου έως το τέλος του 2019), θα χρειαζόταν χρονικό διάστηµα άνω των 15 ετών µέχρι την οριστική διευθέτηση. Το εµβληµατικό αυτό έργο θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί, µε το πλέον αξιόπιστο περιεχόµενο, προστατεύοντας τις περιουσίες των πολιτών. 

 Ο Υφυπουργός Αµυράς Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!