ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

 


 Οι εξαγγελίες για το άνοιγμα των σχολείων ̟αραµένουν δέσµιες της κοινωνικής αναλγησίας της κυβέρνησης, της αδιαφορίας της για την οργάνωση δηµόσιων ̟ολιτικών, των σκο̟ιµοτήτων µιας ε̟ιτηδευµένης ε̟ιστροφής σε µια ασαφή κανονικότητα. Παραβλέ̟εται το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι χειρότερες α̟ό ό,τι την ̟ερίοδο ̟ου τα σχολεία έκλεισαν και α̟ό τις χειρότερες τους τελευταίους δεκατρείς µήνες. Ο µεταλλαγµένος ιός ̟ροσβάλλει ̟ιο δραστικά και τους νέους, ενώ ο κατά ̟ροτεραιότητα εµβολιασµός των εκ̟αιδευτικών α̟οδεικνύεται α̟άτη µιας και είναι η τρίτη διαλογή στους κατά ̟ροτεραιότητα εµβολιασµούς α̟ό τα ̟ερισσεύµατα των ακυρωθέντων ̟ρογραµµατισµένων εµβολιασµών . Η τηλεκ̟αίδευση α̟οδεικνύεται ̟ως εντείνει εκ̟αιδευτικά αδιέξοδα και τις κοινωνικές ανισότητες ενώ α̟οτέλεσε τον δούρειο ί̟̟ο της χρηµατοδοτηµένης α̟ό το υ̟ουργείο Παιδείας ιδιωτικο̟οίησης δηµόσιων δικτύων και λειτουργιών. Οδήγησε στο µεγάλο σκάνδαλο της εµ̟ορευµατο̟οίησης ̟ροσω̟ικών δεδοµένων εκατοµµυρίων ̟ολιτών. Ένα χρόνο µετά τη ̟ρώτη καραντίνα ανοίγει µε τεράστια καθυστέρηση η διαδικασία των voucher για ̟ροµήθεια ηλεκτρονικού υλικού. Πάνω α̟ό το 1/3 των µαθητών δεν συµµετείχαν ή έλαβαν µέρος ̟ληµµελώς στην εξ α̟οστάσεως εκ̟αίδευση, ενώ η διαδικασία της τηλεκ̟αίδευσης α̟οδείχθηκε κενή σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις µαθητών µε νοητικές δυσλειτουργίες και/ή µαθησιακές δυσκολίες, οι ο̟οίοι δεν ̟αρακολουθούν µαθήµατα σε ̟λαίσιο Ειδικού Σχολείου. Μαζί µε τις εξαγγελίες για το άνοιγµα των σχολείων και µε ένα χρόνο καθυστέρηση ξεκινά και η ε̟ιµόρφωση των εκ̟αιδευτικών για την εξ α̟οστάσεως εκ̟αίδευση, κανένα µέτρο δεν έχει ληφθεί για να αµβλυνθούν οι χρόνιες ̟αθογένειες των εκ̟αιδευτικών υ̟οδοµών, να διαµορφωθούν στοιχειώδεις συνθήκες υγειονοµικής ασφάλειας, να ενισχυθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας του εκ̟αιδευτικού συστήµατος τόσο σε ανθρώ̟ους όσο και σε διαθέσιµα µέσα. Τα σχολεία έκλειναν και άνοιγαν ακριβώς ό̟ως έκλεισαν για να ξανακλείσουν λίγο καιρό αργότερα. Σε αυτές τις συνθήκες, η λύση των διαγνωστικών self test ή των οικιακών τεστ µικρής αξιο̟ιστίας, στο ̟λαίσιο της «ατοµικής ευθύνης», ̟ου ̟αρουσιάζει η κυβέρνηση ως ̟ανάκεια, είναι ̟ροφανώς, ̟ροσχηµατική και ανε̟αρκής αν δεν συνοδευτεί α̟ό ένα συνολικό σχέδιο υγειονοµικής ασφάλειας. Ό̟ως ε̟ισηµαίνει η ε̟ιστηµονική κοινότητα, κάθε διαγνωστική εξέταση α̟οτελεί ιατρική ̟ράξη και θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό ειδικούς. Σηµειώνεται δε, ότι η διαδικασία του self test για τις οµάδες µαθητών µε ειδικές ανάγκες και δυσκολίες είναι δύσκολη έως ανέφικτη λόγω αισθητηριακών και άλλων ̟ροβληµάτων και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να ε̟αφίεται στην ευθύνη µη υγειονοµικών, ενώ δεν υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για το ̟ώς θα ε̟ιστρέψουν αυτοί οι µαθητές ή θα α̟οκλειστούν α̟ό την ε̟αναλειτουργία του σχολείου. Και όµως τα σχολεία, α̟ό χώροι ε̟ισφαλούς υγειονοµικής κατάστασης και υ̟ερµετάδοσης της νόσου, υ̟άρχει η δυνατότητα να διαδραµατίσουν θετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της υγείας των µαθητών και των οικογενειών τους, αλλά και την ε̟ιδηµιολογική ε̟ιτήρηση µεγάλου µέρους του ̟ληθυσµού. Και αυτό µ̟ορεί να γίνει γιατί το σχολείο, ως οργανωµένη δηµόσια δοµή, χαρακτηρίζεται α̟ό δοκιµασµένες σχέσεις εµ̟ιστοσύνης και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας (εκ̟αιδευτικών, µαθητών, γονέων και βοηθητικού ̟ροσω̟ικού), ενώ οι λειτουργοί της εκ̟αίδευσης διακρίνονται α̟ό υ̟ευθυνότητα, συνέ̟εια και αίσθηση ευθύνης. ∆ύο είναι οι άµεσες ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου α̟αιτούνται: • Η εκ̟όνηση και εφαρµογή ενός ̟ρογράµµατος εµβολιασµού του συνόλου των εκ̟αιδευτικών και του υ̟όλοι̟ου ̟ροσω̟ικού των σχολικών µονάδων µέχρι τις διακο̟ές του Πάσχα, ώστε µετά το Πάσχα να έχουµε εξασφαλισµένο το τείχος ανοσίας • Η ενίσχυση των σχολικών µονάδων µε εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό σε συνεργασία µε τις Το̟ικές Μονάδες Υγείας και τα Κέντρα Υγείας, για την αξιό̟ιστη διενέργεια των self ή rapid tests κάθε εβδοµάδα, τη θερµοµέτρηση των µαθητών και την διαχείριση τυχόν ̟εριστατικών. Η ̟αροχή της δυνατότητας δωρεάν τεστ, ̟αραµένει αδήριτη αναγκαιότητα. Στην ̟αρούσα συγκυρία καταθέτουµε ̟ροτάσεις µέτρων, διεκδίκησης και άµεσης εφαρµογής, ̟ου συµ̟ληρώνουν τις αντίστοιχες ̟ροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και του εκ̟αιδευτικού κινήµατος α̟ό την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα ο̟οία, αν είχαν εισακουστεί έγκαιρα, το το̟ίο τουλάχιστον στην εκ̟αίδευση θα ήταν ̟ολύ καλύτερο. 1. Μείωση του αριθµού µαθητών σε κάθε διδακτική λειτουργία µε εναλλασσόµενες ηµερήσιες βάρδιες µαθηµάτων και αξιο̟οίηση των υφιστάµενων χώρων διδασκαλίας. Σηµαντικός σε αυτή τη διαδικασία είναι ο ρόλος των Συλλόγων ∆ιδασκουσών/∆ιδασκόντων. 2. Η έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί, ιδίως κατά το τρέχον σχολικό έτος, στη διδακτική µαθησιακή διαδικασία και στη διαµορφωτική αξιολόγηση (στήριξη βήµα-βήµα των ̟αιδιών µε βάση τις δυσκολίες ̟ου συναντούν) και όχι στην τελική/αθροιστική) αξιολόγηση (δηλ. στις τελικές εξετάσεις εξαµήνου ή έτους). 3. Ανα̟ροσαρµογή των ̟ρογραµµάτων σ̟ουδών στις συνθήκες της ̟ανδηµίας ̟ου ε̟ικρατούν το φετινό σχολικό έτος µε δραστική µείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, συµ̟εριλαµβανοµένης της διδακτέας ύλης των ̟ανελλαδικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη φροντίδα ̟ρέ̟ει να δειχθεί για την κατά ̟ροτεραιότητα κάλυψη των βασικών διδακτικών ενοτήτων της. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει ειδικά φέτος να ισχύσει η Τρά̟εζα Θεµάτων. 4. Κατάργηση της ρύθµισης για τη µείωση του αριθµού των εισακτέων, ̟ου συνιστά ξεκάθαρη βαναυσότητα α̟έναντι στα ̟αιδιά της ̟ερσινής Β' Λυκείου, δηλαδή, κ της φετινής Γ΄ Λυκείου. 5. Ιδιαίτερος ̟ρογραµµατισµός ανά σχολείο για την κάλυψη των κενών τόσο του ̟ροηγούµενου σχολικού έτους όσο και των ̟ρώτων µηνών του τρέχοντος σχολικού έτους, εν όψει του νέου διδακτικού έτους. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων/∆ιδασκουσών µε την υ̟οστήριξη του ΣΕΕ ̟αιδαγωγικής ευθύνης έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα και ευθύνη. 6. Σχολαστική καθαριότητα σχολικών κτιρίων σύµφωνα µε τα σχετικά υγειονοµικά ̟ρωτόκολλα, µε ενίσχυση του ̟ροσω̟ικού καθαριότητας. 7. Συστηµατική υ̟οβοήθηση και διδακτική στήριξη των ̟αιδιών ̟ου ανήκουν σε εµ̟οδιζόµενες (ευάλωτες) οµάδες και δεν είχαν τη δυνατότητα αξιο̟οίησης των µεθόδων της α̟όµακρης εκ̟αίδευσης (̟.χ. µε ̟ρογράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας). 8. Μέτρα οικονοµικής και κοινωνικής στήριξης των οικογενειών των ̟αιδιών ̟ου ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες (στήριξη µε ε̟ιδόµατα, µέτρα υγειονοµικής ̟ροστασίας και ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης). 9. Προετοιµασία, έστω καθυστερηµένα, της δηµόσιας υ̟οδοµής τηλεκ̟αίδευσης, ώστε, το συντοµότερο δυνατό να α̟αλλαγεί η εκ̟αίδευση α̟ό τη σκαναδαλώδη σύµβαση µε την Cisco. 10. Πολύµορφη υ̟οστήριξη εκ̟αιδευτικών, µαθητών και γονιών για την αντιµετώ̟ιση των συνε̟ειών της κρίσης και του µακροχρόνιου εγκλεισµού α̟ό ειδικευµένο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό, ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ροσληφθεί ̟ρος τούτο (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών). Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ε̟ιµένει ̟ως η αντιµετώ̟ιση των εκ̟αιδευτικών ̟ροβληµάτων υ̟ό τη συνθήκη της ̟ανδηµίας, η οργάνωση ενός καθολικού δηµόσιου ̟λέγµατος µέτρων, διαδικασιών και υ̟οδοµών υγειονοµικής ̟ροστασίας και ασφάλειας ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσουν τη µοναδική ατζέντα Παιδείας της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, µέχρι τη λήξη της φετινής χρονιάς. Η σχετική ̟ρόταση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για άµεση σύγκληση της ∆ιαρκούς ε̟ιτρο̟ής Μορφωτικών Υ̟οθέσεων, µε τη συµµετοχή της Ε̟ιτρο̟ής Λοιµωξιολόγων, ώστε να συζητηθεί το άνοιγµα των σχολείων, εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Οι θεσµοί δεν είναι µηχανισµοί διεκ̟εραίωσης αλλά χώροι δηµοκρατικής σύνταξης ̟ολιτικών µε κοινωνικό ̟ρόσηµο. Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τέλος στον ̟όλεµο µε τον κόσµο της εκ̟αίδευσης. Να ̟άψει να ̟ροκαλεί µε διχαστικές ̟ολιτικές, µε αυθαιρεσίες, βία και αστυνοµική καταστολή τη νεολαία. Να αντιληφθεί ότι την ώρα ̟ου η κοινωνία και η εκ̟αίδευση δοκιµάζονται δεν µ̟ορεί η ̟ροτεραιότητά της κυβέρνησης να είναι η υλο̟οίηση µιας µικρο̟ολιτικής ατζέντας ̟ου αυξάνει την ε̟ισφάλεια και ̟λήττει την κοινωνική συνοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!