Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου στον υπουργό Περιβάλλοντος: Ομόφωνα αντίθετο το δημοτικό συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών στη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη

 


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Ομόφωνα αντίθετο το δημοτικό συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών στη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη»

 

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορά την επιστολή-ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας - Σαπών με την οποία εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη, ενώ καλεί όλους τους πολίτες και τοπικούς φορείς να σταθούν αρωγοί ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή.

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι μετά την κύρωση της νέας συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» το δημοτικό συμβούλιο Μαρωνείας – Σαπών έλαβε ομόφωνη απόφαση με την οποία διατρανώνει για μία ακόμη φορά την κάθετη άρνησή του στη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη, αφού αποτελεί και καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του πρακτικού της αριθμ. 4/2021 τακτικής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών Αριθμός απόφασης : 20/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΄Εκδοση ψηφίσματος ενάντια στα χρυσωρυχεία Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα την 31η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00΄ - 12.00΄, πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2366/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που εκδόθηκε σε επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., η οποία (πρόσκληση) γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη του σώματος χωριστά, καθώς και στον κ. Δήμαρχο Μαρωνείας - Σαπών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ’ αυτής τις εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: «…………………………………………………………………………………………… ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δημοτικοί σύμβουλοι - Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους συμβούλους δεν έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεμάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 3. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνεται η επιλογή του κάθε συμβούλου ως προς την έγκριση του ή μη. Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων θεμάτων, σημειώνουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας 4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι την 31η/03/2021 μέχρι και την 12.00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail της Προέδρου του Δ.Σ. nuraybekir1986@gmail.com και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και στο e-mail της γραμματείας στο vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες. 5. Μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι δεν διαθέτουν e-mail, μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι την 12.00΄ ώρα της 31ης/3ου/2021, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά την πρόεδρο και τη γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, υπογεγραμμένου από την Πρόεδρο του ΔΣ και τη γραμματέα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του περιεχομένου αυτής). 6. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ή των συμβουλίων των Κοινοτήτων που τυχόν συμμετέχουν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην Κοινότητά τους. Ειδικότερα: - Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιμέρου του Δήμου μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ για το θέμα με α/α -4- της ημερήσιας διάταξης. - Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Λοφαρίου του Δήμου μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ για το θέμα με α/α -7- της ημερήσιας διάταξης 7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους –τουλάχιστον για ένα θέμα- μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΑΗ» Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 12.00΄ ώρα της 31ης Μαρτίου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του δημοτικού συμβουλίου ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως τα είκοσι τρία (23) και επομένως ευρέθησαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1. Μπερήρ Ογλού Νουράη, Πρόεδρος Δ.Σ. 14. Τσάτσας Χαράλαμπος, μέλος 2. Καραγκιόζ Μουσταφά, μέλος 15. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, μέλος 3. Καρύδης Χαράλαμπος, μέλος 16. Αντωνιάδης Γεώργιος, μέλος 4. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, μέλος 17. Δουδουλακάκης Πέτρος, μέλος 5. Τοπάλ Μεμέτ Αλή, μέλος 18. Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος 6. Μαυρίδης Μιλτιάδης, μέλος 19. Ιωάννου Απόστολος, μέλος 7. Μολλά Αμέτ Μουσταφά, μέλος 20. Τριφωνίδου Μαρία, μέλος 8. Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος 21. Μοσχάκης Δημήτριος, μέλος 9. Εμιρζάς Ηλίας, μέλος 22. Κοτσάκης Δημήτριος, μέλος 10. Λούρμπα Ολυμπία, μέλος 23. Βασιλειάδης Μιχαήλ, μέλος 11. Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος 12. Μεραχτσάκης Χρήστος, μέλος 13. Οσμάν Σεντάτ, Αντ/δρος Δ.Σ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1. Τσολάκη Κυριακούλα, μέλος 3. Τασίδης Απόστολος, μέλος 2. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, μέλος 4. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, μέλος Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, διοικητική υπάλληλος του Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας. …………………………………………………………………………………………….. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεστάλη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η εξής εισήγηση του κ. Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών: «Εισήγηση του Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνου Χαριτόπουλου για την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στα χρυσωρυχεία. Στις 18 Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του Νομοσχεδίου για την κύρωση της Επενδυτικής Συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός». Οι τοπικές κοινωνίες της Ροδόπης και του Έβρου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους μετά από αυτήν την εξέλιξη. Εκφράζοντας την αγωνία και τον προβληματισμό των κατοίκων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών προτείνω: 1. Την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του σώματος του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας – Σαπών ενάντια στα χρυσωρυχεία. 2. Την αποστολή του ψηφίσματος στην Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους βουλευτές Ροδόπης, τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. και τους Δημάρχους Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης. 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνου Χαριτόπουλου συμμετοχής του σε δράσεις και συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του θέματος. ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του κ. Δημάρχου, έχοντας και ιδία αντίληψη επί της αναγκαιότητας λήψης μέτρων άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η αδειοδότηση του χρυσού που θα πλήξει καίρια την περιοχή, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση του κ. Δημάρχου βάσει της οποίας ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε μια σειρά δράσεων για την οριστική ματαίωση της αδειοδότησης του χρυσού. Ειδικότερα: 1. Επικαιροποιεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος 86/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας – Σαπών και του ψηφίσματος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης - Έβρου κατά του χρυσού, συνυπογράφοντας το σχετικό κείμενο. 2. Διατρανώνει για μία ακόμη φορά την κάθετη άρνηση του στην λειτουργία των χρυσωρυχείων στη Θράκη. 3. Καλεί όλους τους πολίτες και τοπικούς φορείς του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών να σταθούν αρωγοί στην όλη προσπάθεια για ματαίωση της διαδικασίας αδειοδότησης του χρυσού, δίνοντας αγωνιστικά το παρόν όπου και όποτε απαιτηθεί. 4. Να συμμετάσχει ενεργητικά σε δράσεις και εκδηλώσεις εναντίον των χρυσωρυχείων» Επί του ανωτέρω θέματος και οι 23 δημοτικοί σύμβουλοι, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και πρόταση του κ. Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών, την αριθ. 86/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΛΟΩΛΧ-2ΒΥ) προηγούμενη, σχετική με το θέμα, απόφασή τους, αφού είδαν και τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου τους, (συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού µεταξύ Προέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ.) Αποφασίζουν Οµόφωνα Α) Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν τη σύνταξη και έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος, όπως το σχέδιο αυτού αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης: «Ψ Η Φ Ι Σ ΜΑ Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του κ. Δημάρχου, έχοντας και ιδία αντίληψη επί της αναγκαιότητας λήψης μέτρων άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η αδειοδότηση του χρυσού που θα πλήξει καίρια την περιοχή, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση του κ. Δημάρχου βάσει της οποίας ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε μια σειρά δράσεων για την οριστική ματαίωση της αδειοδότησης του χρυσού. Ειδικότερα: 1. Επικαιροποιεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος 86/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας – Σαπών και του ψηφίσματος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης - Έβρου κατά του χρυσού, συνυπογράφοντας το σχετικό κείμενο. 2. Διατρανώνει για μία ακόμη φορά την κάθετη άρνηση του στην λειτουργία των χρυσωρυχείων στη Θράκη. 3. Καλεί όλους τους πολίτες και τοπικούς φορείς του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών να σταθούν αρωγοί στην όλη προσπάθεια για ματαίωση της διαδικασίας αδειοδότησης του χρυσού, δίνοντας αγωνιστικά το παρόν όπου και όποτε απαιτηθεί. 4. Να συμμετάσχει ενεργητικά σε δράσεις και εκδηλώσεις εναντίον των χρυσωρυχείων» - Το ανωτέρω ψήφισμα να αποσταλεί: στην Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους βουλευτές Ροδόπης, τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. και τους Δημάρχους Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης Β) Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ο ύ ν τον Δήμαρχο Μαρωνείας – Σαπών, κ. Ντίνο Χαριτόπουλο, για τη συμμετοχή του σε δράσεις και συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 20 - / 2021. ………………………………………………………………………………………………….. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα 22 συμμετέχοντα μέλη του Δ.Σ. ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΑΗ (Τ.Υ.) (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!