Ε̟πιτρο̟ής Παιδείας Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ για συνάντηση µε Σύλλογο ∆ιδασκόντων ΕΠΑΘ

 


Στις 20/4/2021 η Ε̟πιτρο̟πή Παιδείας της Νοµαρχιακής Ε̟πιτρο̟πής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ροδό̟πης διοργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση µε αντικείµενο τη µειονοτική εκ̟παίδευση µε τον σύλλογο διδασκόντων α̟ποφοίτων ΕΠΑΘ. Στην συζήτηση συµµετείχαν ο υ̟πεύθυνος της Ε̟πιτρο̟ής Παιδείας της Ν.Ε. του κόµµατος ∆.∆ηµητριάδης, καθώς και µέλη της ε̟πιτρο̟ής Μ.Σουλιώτη, Ο.Γιουσούφ, Θ.Καλογιαντσίδης, Ι.Σαδίκ Ισµαήλ, η Συντονίστρια της Ν.Ε. Α.Κουγιουµτζόγλου, ο Αν.Συντονιστής Ο.Φερχάτ και ο Στ.Σακελλίων εκ µέρους του Τµ.∆ικαιωµάτων της Περιφερειακής Συντονιστικής Ε̟πιτρο̟ής ΑΜΘ. Α̟πό το σύλλογο των εκ̟παιδευτικών συµµετείχαν ο Πρόεδρος Χασάν Ιδρίς και τα µέλη του ∆.Σ. Χακκή Χατζή, Ιµ̟ραήµ Μουσταφά, Σουλεηµάν Τσολάκ Μεχµέτ και Μεχµέτ Γιακού̟. 

Τα ζητήµατα ̟που τέθηκαν ήταν τόσο θεσµικού όσο και το̟πικού ενδιαφέροντος µε κοινό ̟παρονοµαστή πάντοτε το τουρκόφωνο κοµµάτι της µειονοτικής εκ̟αίδευσης: 

- Εκσυγχρονισµός των αναλυτικών ̟προγραµµάτων σ̟ουδών 

- ∆ιδακτική ε̟πανα̟ροσέγγιση της ελληνικής ως µη µητρικής γλώσσας 

- Ανάγκη για ε̟πιµορφωτικά σεµινάρια των εκ̟παιδευτικών για τα µαθήµατα της αισθητικής αγωγής και µουσικής. 

- Αίτηµα δηµιουργίας σχετικού ̟πλαισίου για την ειδική αγωγή, την ̟παράλληλη στήριξη, την ενισχυτική διδασκαλία. 

Ε̟πίσης τέθηκε, α̟πό µέρους του συλλόγου, η θεσµοθέτηση της εφαρµογής µειωµένου ωραρίου την ηµέρα της Παρασκευής για θρησκευτικούς λόγους, σε ένα ̟λαίσιο καλύτερης ρύθµισης των θρησκευτικών αργιών. Τονίστηκε η άνιση υ̟οχρέωση δηµιουργίας τµηµάτων των ολοηµέρων µειονοτικών µε 15 µαθητές αντί 10 µαθητών ̟ου είναι στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία. Και ακόµη ένα θέµα ̟ου α̟ασχολεί, είναι η αναστολή λειτουργίας σχολείων σε µικρά χωριά και στον ορεινό όγκο, και θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιλυθεί θέτοντας τους µαθητές και τις µαθήτριες σε ̟ροτεραιότητα, ώστε να γίνει η ορθότερη και καλύτερη ε̟ιλογή για την µεταφορά τους και τη λειτουργία κά̟οιου σχολείου ανά κά̟οια χωριά σε χωρική εγγύτητα. 

Παράλληλα αναφέρθηκαν και διοικητικά ̟προβλήµατα, ό̟πως η κατάργηση χωρίς αντικατάσταση του ειδικού συντονιστικού γραφείου µειονοτικής εκ̟παίδευσης α̟πό έναν άλλο α̟ποτελεσµατικό φορέα αλλά και οι συνεχείς αναβολές εκλογών των σχολικών εφοριών ̟που δηµιούργησαν ̟πρακτικά ̟προβλήµατα στην σχολική κοινότητα µε ευθύνη του Υ̟.Παιδείας. Τέλος, έγινε και αναφορά στο ασφαλιστικό κενό της π̟εριόδου 1984 – 1992, ό̟που οι δάσκαλοι του τουρκόφωνου ̟προγράµµατος εργάστηκαν µε συµβάσεις χωρίς ένσηµα, ο̟πότε και σήµερα αντιµετω̟πίζουν ̟πρόβληµα συνταξιοδότησης, για το ο̟ποίο ̟πρέ̟πει µεριµνήσει το ίδιο το υ̟πουργείο. 

Τονίστηκε ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν κά̟ποια θετικά βήµατα, χωρίς όµως να λυθούν όλα τα ̟προβλήµατα της µειονοτικής εκ̟παίδευσης. Η ̟πρώτη αυτή άτυ̟πη συζήτηση, ευελ̟πιστούµε να α̟ποτελέσει ένα εφαλτήριο ώστε να ξεκινήσουν οι α̟παραίτητες εκείνες διαδικασίες, σ̟πάζοντας αρχικά ένα ταµ̟πού, ̟που ως ένα βαθµό συνεχίζει να υ̟πάρχει ακόµη, µε στόχο να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστηµα της µειονοτικής εκ̟αίδευσης στην χώρα µας, ώστε να σταµατήσει η εκ̟παιδευτική διαδικασία να γυρίζει την ̟πλάτη στους µαθητές και στις µαθήτριες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!