7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής - ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020, την υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/

οικ.2605/11-2-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27.03.2021, παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 και η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν.        

 

1.      Έκδοση ψηφίσματος για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση και κάθε μορφής βία.

2.      Έκδοση ψηφίσματος για την παράταση του υφισταμένου προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα και την έγκαιρη έκδοση νέας δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

3.      Έκδοση ψηφίσματος για τη μη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιωτική εκμετάλλευση.

4.      Έγκριση ή μη ίδρυσης  Καλλιτεχνικού Σχολείου Κομοτηνής.

5.      Έγκριση ή μη κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2021), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων.

6.      Έγκριση ή μη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2020 (αριθ. 1/2021 ΑΕΠΖ).

7.      Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2020 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.

8.      Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2020 της δωρεάς εν ζωή του Φ.Πολυζόπουλου.

9.      Έγκριση ή μη αποδοχής αιτήματος ιδιοκτητών αγροτεμαχίων του Δήμου Κομοτηνής για ανόρυξη, χρήση και αδειοδότηση γεωτρήσεων από τον Δήμο εντός των αγροτεμαχίων τους.

10.  Διατήρηση ή μη εξωτερικής κλίμακας σε δημοτική έκταση επί της οδού Φρουρίου 17 (Ο.Τ.199).

11.  Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 για 3η φορά (υπ. αριθμ. 82/2021 ΑΟΕ).

12.  Έγκριση ή μη χωροθέτησης ημιυπόγειων κάδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής.                             

13.  Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 55/2021 ΑΟΕ).

14.  Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των σχολικών επιτροπών Α' & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 και 2023.

15.  Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασηςμε τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α., ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2022 και 2023.

16.  Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 & 2023.

17.  Έγκριση ή μη διατήρησης κενωθεισών θέσεων περιπτέρων και χωροθέτησή τους. Ίδρυση ή μη νέων θέσεων (αριθ. 3/2021 ΑΕΠΖ). 2.Προσδιορισμός κατόπιν δημόσιας κλήρωσης του 30% των καθοριζόμενων θέσεων οι οποίες θα παραχωρηθούν σε ειδικές κατηγορίες. 3. Παραχώρηση των θέσεων για 10 έτη.

18.  Έγκριση ή μη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κομοτηνής στο Ο.Τ.239, σε ακίνητο επί της οδού Ανδρονίκου αρ.11, μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (αριθ. 4/2021 ΑΕΠΖ).

19.  Χορήγηση ή μη συναίνεσης για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής  εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρωγής στα Ο.Τ.63 και Ο.Τ. 62 (αριθ. 5/2021 ΑΕΠΖ).

20.  Χορήγηση ή μη συναίνεσης για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής  εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρωγής στο Ο.Τ.16 (αριθ. 6/2021 ΑΕΠΖ).

21.  Έγκριση ή μη αποζημίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Βασιλέως Παύλου και Συντάγματος Κρητών, στο Ο.Τ. 248 Β, στην Κομοτηνή (αριθ. 7/2021 ΑΕΠΖ).

22.  Έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Υφαντών, Δήμου Κομοτηνής (αριθ. 2/2021 ΑΕΠΖ).

23.  Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κομοτηνής (αριθ. 8/2021 ΑΕΠΖ).

24.  Διαπίστωση κατάλυσης τίτλου χρήσεως οικογενειακού τάφου.

25.  Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων και παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!