Πρωτοβουλίες για αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης

 


 Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
εντάσσεται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη
ERASMUS για την
Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027

 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και εγκρίθηκε η ένταξη της Σχολής Αξιωματικών στον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE 2021-2027).

Ο Χάρτης ERASMUS για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, που εποπτεύεται για την χώρα μας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστούν για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Με την ένταξή της, η Σχολή Αξιωματικών, αποκτά τη δυνατότητα, ως Ίδρυμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να οργανώσει δράσεις κινητικότητας και ανταλλαγής τόσο σπουδαστών της όσο και διοικητικού της προσωπικού, αναπτύσσοντας συνεργασία με Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξιολόγηση των επιμέρους κριτηρίων της υποβληθείσας αίτησης, έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100, με ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία το 76/100), επιβεβαιώνοντας ότι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Σώματος στο τομέα της ενίσχυσης της εκπαίδευσης είναι συναφής με τους στόχους της Πολιτικής ERASMUS+ αλλά και των υφιστάμενων διοικητικών δομών της Σχολής Αξιωματικών, οι οποίες θα υλοποιήσουν τις προαναφερόμενες δράσεις.

Ανάλογη αίτηση ένταξης σε δράσεις κινητικότητας ERASMUS έχει υποβληθεί και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας για την διαπίστευση της στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την περίοδο 2021 – 2027, με σκοπό την οργάνωση βραχυπρόθεσμων δράσεων εκπαιδευτικής κινητικότητας για το εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό, ώστε να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα αστυνομικής πρακτικής.

Η επιτυχής συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος σε θέματα εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών.

Στη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ήδη αναρτηθεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ERASMUS του Φορέα μας, που αναφέρει τη στρατηγική της Σχολής Αξιωματικών για την οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.Η στρατηγική της Σχολής Αξιωματικών για την οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αναλύεται σε δύο βασικές προτεραιότητες:

  • Πρώτη προτεραιότητα είναι η μεταφορά καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των σπουδαστών, με τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και την επέκταση της γνωστικής τους ικανότητας, σε τομείς υψηλών απαιτήσεων στην αστυνομική πρακτική.
  • Δεύτερη προτεραιότητα είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην αστυνόμευση, από τους ίδιους τους σπουδαστές. Μέσω των προγραμμάτων Erasmus+, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις κατάλληλες πρακτικές για τη χρήση τους στο πλαίσιο των μελλοντικών τους καθηκόντων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συμφωνίες διμερούς συνεργασίας που έχουν υπογραφεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η Σχολή θα καταρτίσει λίστα των αρμόδιων Αστυνομικών Ακαδημιών και άλλων συναφών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θα την προτείνει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να προσκληθούν περαιτέρω συνεργασίες σε κοινές δράσεις κινητικότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις συνεργασίες για την κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και στις συνεργασίες για την ανάπτυξη και συμμετοχή σε προγράμματα σύντομης / εντατικής κατάρτισης.

Η Σχολή Αξιωματικών σχεδιάζει να καθιερώσει κανάλια διαλόγου με αρμόδιους φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, όχι μόνο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αστυνομίας, αλλά και με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα στους τομείς ενδιαφέροντος της Σχολής.

Οι εκπαιδευόμενοι της Σχολής Αξιωματικών, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και το επιστημονικό συμβούλιο της Σχολής θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού των επιστημονικών τομέων ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της αναζήτησης των κατάλληλων εταίρων, αξιολογώντας το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρακτικές που τους παρέχονται. Κατά την πρώτη περίοδο (πρώτο έτος) συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus+, θα δοθεί προτεραιότητα στην κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά αστυνομικά ιδρύματα.

Προφανώς, κατά την ίδια περίοδο, θα καταβληθεί προσπάθεια κατά την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να συζητηθεί με το φιλοξενούμενο ίδρυμα η δυναμική για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της κινητικότητας των σπουδαστών, προσδιορίζοντας κοινά πεδία μελέτης που μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες διαπιστευμένες γνώσεις για την κινητικότητα σπουδαστές.

Γενικά, η Σχολή επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης των νέων σπουδαστών, συλλέγοντας και εξετάζοντας περαιτέρω νέες καινοτόμες ιδέες που εκσυγχρονίζουν την χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία και προωθούν την τεχνογνωσία στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη στην αστυνομική πρακτική.

Η δεύτερη φάση, θα περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες κινητικότητας των σπουδαστών, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τα συγκεκριμένα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καθοριστούν κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων.

Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί θα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη προετοιμασίας πριν από το ταξίδι τους, καθώς και τη συνεχή επαφή και παρακολούθηση εντός της περιόδου κινητικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας και της επιστροφής τους, οι γνώσεις και η πείρα που αποκτήθηκαν θα επανεκτιμηθούν και θα εξεταστούν για μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες κινητικότητας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Thraki OnLine ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα επικαιρότητας, παρακαλούμε σχολιάζετε με σύνεση!